Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Sodijk gevestigd te Berg en Terblijt aan de Archivaris Habetsstraat 9, 6325 CG. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het KvK-nummer: 71520368 (Hierna te noemen: Sodijk).

 1. Partijen: Sodijk en haar Wederpartij;
 2. Partij: Ofwel Sodijk, ofwel de Wederpartij;
 3. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Sodijk;
 4. Dienst(en): de dienst(en) (ook werkzaamheden) die Sodijk aan de Wederpartij verleent, zie ook artikel 3.2;
 5. Werkproduct: het resultaat van de voor de Wederpartij verleende Diensten bestaande uit het creëren van werk, zoals (maar niet daartoe beperkt): een website, logo, vormgeving en huisstijl;
 6. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard (Wederpartij zoals bedoeld in art. 6:231 BW);
 7. Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Sodijk goederen en/of Diensten levert aan haar Wederpartij, alsmede enige andere titel op basis waarvan Sodijk goederen en/of Diensten levert aan de Wederpartij;
 8. Klant(en): De Wederpartij van Sodijk, of eenieder die een Dienst van Sodijk afneemt.
 9. Abonnement(en): Een Overeenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een Abonnement voor hosting), waaraan door Partijen middels de bepalingen uit de Overeenkomst invulling wordt gegeven en waar deze Algemene Voorwaarden eveneens op van toepassing zijn. 
 10. Schriftelijk: Onder Schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (zoals offertes) van Sodijk en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede alle goederen en/of Diensten die door Sodijk worden geleverd aan haar Wederpartij onder welke titel dan ook.
 2. Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst gelden zij ook voor eventuele daarna gesloten Overeenkomsten en wordt de Wederpartij geacht die toepasselijkheid bij het aangaan van een opvolgende Overeenkomst te hebben aanvaard, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk van toepassing verklaard of aan de Wederpartij ter hand zijn gesteld.
 3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien deze afwijking schriftelijk met Sodijk wordt overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden op Overeenkomsten gesloten met Sodijk worden door Sodijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Sodijk zal de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden benoemen aan de Wederpartij, en deze de gelegenheid bieden hiervan kennis te nemen.
 6. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een bepaling in een Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, heeft de bepaling in de Overeenkomst voorrang.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening van Sodijk respectievelijk voor wiens handelen of nalaten Sodijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
 1. Sodijk levert veelzijdige dienstverlening aan Klanten. Voorafgaand aan het verrichten van haar dienstverlening stelt Sodijk indien gewenst een offerte op waarin de te leveren dienstverlening is gespecificeerd. De beschrijving van de dienstverlening in de offerte en wat hierbij is inbegrepen zal bindend zijn voor Partijen en duidelijkheid scheppen over de Diensten die Sodijk levert. Sodijk factureert op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren (met uitzondering van situaties zoals benoemd onder 4.3), de uren genoemd op de offerte zijn daarbij altijd indicatief. Indien er geen sprake is van een offerte brengt Sodijk haar uren in rekening op basis van nacalculatie. 
 2. De Diensten van Sodijk omvatten, maar zijn niet beperkt tot het navolgende
 1. De in artikel 3.2 genoemde werkzaamheden en al hetgeen daarmee samenhangt omvat de meest gebruikelijke dienstverleningen van Sodijk. Andere werkzaamheden dan het in artikel 3.2 genoemde worden alleen verricht indien deze specifiek in de offerte staan vermeld.
 2. Een offerte van Sodijk is geheel vrijblijvend en geldig voor de periode die op de offerte vermeld staat. Indien er op de offerte geen periode staat vermeld is de offerte geldig voor 30 dagen.
 3. Aanvaarding van een door Sodijk uitgebrachte offerte kan Schriftelijk geschieden.
 4. Indien de Wederpartij buiten de in artikel  3.4 benoemde termijn een offerte aanvaardt, kan Sodijk nimmer gehouden zijn deze aanvaarding aan te nemen. Echter, indien Sodijk daartoe overgaat kan de offerte alsnog aanvaard worden. 
 5. Sodijk behoudt het recht voordat een offerte is aanvaard door de Wederpartij een offerte in te trekken door het doen van een Schriftelijke mededeling aan de Wederpartij. De Wederpartij kan deze offerte dan niet meer aanvaarden. 
 6. Sodijk behoudt het recht om uiterlijk 7 dagen nadat de Wederpartij de offerte heeft aanvaard de offerte met terugwerkende kracht in te trekken, indien er sprake blijkt te zijn van een grove fout in de offerte. Sodijk zal gemotiveerd moeten aangeven waarom dit het geval is en een gerectificeerde offerte moeten aanbieden aan de Wederpartij. 
 7. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de mededeling van de Wederpartij inhoudende de aanvaarding van de offerte door Sodijk wordt ontvangen. 
 8. Indien de wederpartij niet expliciet akkoord gaat met de offerte, maar er desondanks mee instemt of die indruk wekt, dat Sodijk werkzaamheden verricht die omschreven staan in de offerte dan wordt de offerte eveneens als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Wederpartij een formele offerte van Sodijk niet wil afwachten en Sodijk verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 9. Wijzigingen aan de in de offerte gespecificeerde Diensten zijn alleen mogelijk met instemming van beide Partijen, behoudens het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.


 1. Voor alle Diensten zal Sodijk factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Voor werkzaamheden die spoed betreffen kan Sodijk een toeslag bedingen tot maximaal 200% van het normale tarief.
 2. Indien er sprake is van extra uren (ofwel uren die bovenop de in de offerte genoemde uren in rekening zullen worden gebracht) zal Sodijk deze in rekening brengen bij de Wederpartij.
 1. Indien er sprake is van een vaste prijsafspraak (dit zal moeten blijken uit de Overeenkomst/offerte) zal Sodijk geen (extra) uren in rekening brengen die de afgesproken prijs overschrijden.
 2. Als er gebruik wordt gemaakt van meer dan één revisieronde of het aantal revisierondes dat in de offerte/Overeenkomst wordt genoemd wordt overschreden zal Sodijk de extra uren hiervoor wel in rekening brengen. Ook als er sprake is van een vaste prijsafspraak.
 1. Sodijk zal de Wederpartij voor de aan Sodijk verschuldigde betalingen een factuur sturen.
 2. De betalingstermijn van een factuur staat op de factuur vermeld. Indien de Wederpartij de factuur niet tijdig voldoet, is hij na het verstrijken van deze betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag tevens de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien de Wederpartij van mening is dat de factuur of een gedeelte hiervan onjuist is, dient de Wederpartij dit binnen de betalingstermijn aan Sodijk te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar nadrukkelijk niet het overige) wordt opgeschort totdat Sodijk de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Sodijk blijkt dat de betwisting onterecht was, dient de Wederpartij het betwiste binnen zeven dagen alsnog te voldoen.
 4. Bij een niet tijdige betaling is de Wederpartij, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke incassokosten als buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor deurwaarders, advocaten en incassobureaus. In het bijzonder is Sodijk in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 75 in rekening te brengen.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval:
 1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle door Sodijk genoemde tarieven exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Sodijk gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk gewenst moment te wijzigen. Bij een wijziging van de tarieven is de Wederpartij gerechtigd het Abonnement op te zeggen zodra het huidige Abonnement afloopt en het gewijzigde tarief zou worden gehanteerd.
 3. Sodijk hanteert de volgende betalingsregeling, tenzij door Partijen anders is overeengekomen:


 1. Iedere communicatie tussen Sodijk en Wederpartij kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Sodijk opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Wederpartij.
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van Wederpartij, komt dit voor risico van de Wederpartij, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.


 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals: websites, software, databestanden, documentatie, adviezen, ontwerpen, teksten, foto’s, films, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, huisstijlen of logo’s, heeft Sodijk, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en andere onderdelen van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van deze werken.
 2. Het is Sodijk toegestaan gebruik te maken van opensourcesoftware waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Sodijk opensourcesoftware mag verwerken in werken die Sodijk maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde opensourcesoftware met zich meebrengt dat de Wederpartij (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Sodijk de Wederpartij afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij de Wederpartij.


 1. Nadat er sprake is van een offerte en aanvaarding als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden zullen de Diensten zo snel mogelijk door Sodijk worden geleverd, daarbij rekening houdend met eventuele deadlines die Partijen zijn overeengekomen.
 2. Sodijk kan geen garanties bieden over de kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten en daarbij horende systemen en netwerken tenzij anders is overeengekomen in de offerte of middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Sodijk zal zich desondanks inspannen om te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit en beschikbaarheid.
 3. De door Sodijk opgegeven termijn voor de levering van Diensten is enkel indicatief en gebaseerd op de levertijd van andere vergelijkbare projecten, deze termijn is dus nimmer een fatale termijn tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Sodijk verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Sodijk de Wederpartij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 4. De Wederpartij zal aan Sodijk toegang geven tot alle plaatsen, Diensten en accounts onder haar beheer (bijvoorbeeld webhostingaccounts) die Sodijk redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 5. Sodijk spant zich in de Diensten zo zorgvuldig en goed mogelijk te leveren. 
 6. Sodijk heeft het recht om werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Sodijk blijft hierbij richting Wederpartij de verantwoordelijke. Voor zover nodig verleent de Wederpartij toestemming daarvoor. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen.
 7. Sodijk is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht om de juistheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Wederpartij deze onvolkomenheden heeft weggenomen.
 8. Tenzij anders overeenkomen is Sodijk geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet als Sodijk deze diensten afneemt ten behoeve van de Wederpartij.
 9. Sodijk zal zich inspannen om op verzoeken van de Wederpartij zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over reactietijden doen, tenzij anders afgesproken is in de offerte of een overeengekomen SLA.
 1. Sodijk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst is er sprake van  een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, tenzij Sodijk uitdrukkelijk schriftelijk een resultaatsverbintenis op zich neemt. Sodijk kan niet garanderen dat Wederpartij door gebruik van de Diensten bepaalde (economische) resultaten zal behalen.
 2. Als de Wederpartij Sodijk vraagt om Diensten  te verrichten die buiten de overeengekomen prijs en/of Diensten vallen, of als Sodijk genoodzaakt is om dergelijke Diensten te verrichten door ofwel een van buiten komende, onvoorzienbare omstandigheid ofwel een oorzaak die voor rekening van de Wederpartij komt, is Sodijk gerechtigd de kosten voor dergelijke Diensten afzonderlijk (als meerwerk) in rekening te brengen tegen de dan bij haar geldende gebruikelijke tarieven. Sodijk spant zich er voor in om de Wederpartij op tijd te informeren over dergelijke kosten.
 3. Alle Diensten worden in principe op de locatie van Sodijk en tijdens gebruikelijke kantooruren (meestal werkdagen van 09:00 tot 17:00) verricht. Indien Wederpartij verzoekt om Diensten te verrichten op een andere locatie of buiten gebruikelijke kantooruren, of wanneer dat noodzakelijk is door aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden, dan is Sodijk gerechtigd daarvoor als voorwaarde te stellen dat daar een extra vergoeding tegenover staat, en is de Wederpartij verplicht die extra vergoeding te voldoen.
 1. De Wederpartij zal aan Sodijk tijdig alle gegevens en informatie die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om te zorgen voor een juiste uitvoering van de Diensten verstrekken. Indien Sodijk aanvullende gegevens nodig heeft zal Sodijk de Wederpartij hierover Schriftelijk informeren. De tijd die verstrijkt tussen het Schriftelijk informeren van de Wederpartij en het verkrijgen van de benodigde informatie zal worden opgeteld bij de eventueel vastgestelde deadline voor het opleveren van een Dienst. 
 2. Indien de Wederpartij weet of kan vermoeden dat Sodijk bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal de Wederpartij Sodijk daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als de Wederpartij weet of behoort te weten dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Sodijk zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Tenzij Schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle kosten die daarbij worden gemaakt in rekening worden gebracht bij de Wederpartij. Deze kosten zijn gebaseerd op de dan bij Sodijk geldende gebruikelijke tarieven.
 3. Indien de Wederpartij voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven een vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient de Wederpartij zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. De Wederpartij garandeert ten opzichte van Sodijk dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door de Wederpartij.


 1. De Wederpartij staat er voor in dat: zij ten behoeve van de levering van de Diensten door Sodijk:
 1. zij alle informatie, data en input die van belang is voor de uitvoering van de Diensten door Sodijk tijdig aanlevert en dat deze:


 1. Sodijk zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het Werkproduct opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. 
 2. De Wederpartij dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en af te keuren of te aanvaarden. Indien de Wederpartij het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient de Wederpartij na oplevering van elke fase de aanvaarding of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven. Dit kan Schriftelijk geschieden. De Wederpartij mag een aanvaarding of afkeuring nadrukkelijk niet baseren op aspecten die in een eerdere fase zijn aanvaard of worden geacht te zijn aanvaard.
 4. Indien de Wederpartij het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Sodijk zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Sodijk doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. De Wederpartij heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie te aanvaarden of af te keuren. 
 5. Indien de Wederpartij na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Sodijk een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een van de Partijen aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal de Wederpartij de daadwerkelijk door Sodijk gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. De Wederpartij wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Indien er sprake is van een vaste prijsafspraak zal de Wederpartij slechts gerechtigd zijn tot één revisie, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde aan de zijde van Sodijk. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde aan de zijde van Sodijk eveneens na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 
 8. Sodijk kan niet garanderen dat het Werkproduct vrij is van fouten en/of gebreken, dat het ononderbroken werkt, dat het voldoet aan alle voor de Wederpartij relevante wet- en/of regelgeving, noch dat het aan alle toekomstige technische (systeem)eisen (zoals webbrowsers en/of besturingssystemen) voldoet.


 1. De Wederpartij kan indien hier met Sodijk afspraken over zijn gemaakt of indien een passend Abonnement is afgesloten, aanspraak maken op onderhoud van het Werkproduct.
 2. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van het bestaande Werkproduct conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van evidente fouten.
 3. Sodijk zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan daarbij afhankelijk zijn van haar leverancier(s) en derden voor updates of foutherstel software (‘patches’). Sodijk is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van het Werkproduct niet ten goede komt of niet in het belang is van de Wederpartij.
 4. In dit artikel niet genoemde vormen van onderhoud worden tenzij anders overeengekomen middels bijvoorbeeld een Abonnement niet door Sodijk verricht.
 1. Sodijk biedt onder andere de volgende Abonnementen aan:
 1. Abonnementen zijn altijd nader gespecificeerd op de daarbij horende factuur.
 2. Op alle Abonnementen is een fair use policy van toepassing. Deze houdt in dat iedere Klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere Klanten met vergelijkbare Diensten, onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Een eventuele overschrijding van deze capaciteit wordt door Sodijk vastgesteld en zal behoudens door Wederpartij te leveren tegenbewijs als waar worden aangenomen.
 3. Indien de fair use policy wordt overschreden zal de Wederpartij hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien een overschrijding door de Wederpartij meerdere keren voorkomt, kan Sodijk na Schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, het Abonnement van de Wederpartij eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en het dataverkeer van de Wederpartij wel binnen past.
 4. Abonnementen op domeinnamen zijn enkel jaarlijks opzegbaar.
 5. Verlenging van een Abonnement door Sodijk kan door de Wederpartij nooit worden afgedwongen.
 6. Tenzij anders afgesproken worden Abonnementen stilzwijgend verlengd.


 1. Sodijk kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Wederpartij mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Mocht de Wederpartij de door Sodijk gestelde limiet(en) overschrijden, dan kan Sodijk na Schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij over de betreffende overschrijding, het Abonnement van de Wederpartij eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en het dataverkeer wel binnen past.
 3. Sodijk is niet aansprakelijk voor het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer door de Wederpartij wordt overschreden.
 1. De Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het beveiligen van de eigen systemen en infrastructuur en voor het zorgen voor de (beschikbaarheid van de) juiste middelen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te kunnen maken van een Werkproduct, en deze actueel te houden.
 2. Indien Sodijk op grond van een Overeenkomst of Abonnement gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Sodijk staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 1. Het is de Wederpartij verboden om met gebruikmaking van de Diensten en Werkproducten de Nederlandse of andere op de Wederpartij of Sodijk van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (legaal of niet) door Sodijk verboden om met gebruikmaking van Diensten en Werkproducten, gegevens te verspreiden die:
 1. De Wederpartij onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Sodijk of overige Klanten. Het is de Wederpartij verboden om processen of programma’s op te starten, al dan niet via de systemen van Sodijk, waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sodijk, haar Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 2. Indien naar het oordeel van Sodijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sodijk of derden is Sodijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 3. Indien Sodijk een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door de Wederpartij, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Sodijk de Wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. De Wederpartij zal zo snel mogelijk een reactie geven, waarna Sodijk zal besluiten hoe te handelen. Indien de situatie hierom vraagt, of indien een reactie uitblijft, is Sodijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht.
 4. Sodijk zal bij een overtreding van dit artikel indien de situatie hierom vraagt eventuele toegang tot gegevens ontzeggen. Sodijk zal, indien mogelijk, echter zorgen dat een back-up hiervan beschikbaar blijft voor de duur van 30 dagen nadat de Wederpartij over deze overtreding is geïnformeerd. Sodijk is daarbij nimmer verplicht om deze back-up terug te zetten of aan de Wederpartij te verstrekken tenzij Sodijk hiervoor een gegronde reden ziet.
 5. Sodijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Sodijk gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de Wederpartij af te geven aan een derde die klaagt dat de Wederpartij inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 
 6. Hoewel Sodijk ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over de Wederpartij, is Sodijk nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen die genomen worden op basis van een bepaling uit dit artikel.


 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle ontwikkelde of geleverde Diensten en Werkproducten berusten uitsluitend bij Sodijk of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Diensten of Werkproducten die in opdracht van de Wederpartij door Sodijk worden ontwikkeld. 
 3. De Wederpartij zal de Werkproducten of Diensten van Sodijk niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking dat buiten de strekking van de geleverde Diensten of Werkproducten valt wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk op het auteursrecht van Sodijk is de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Sodijk. Dit doet niets af aan het recht van Sodijk om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 5. De Wederpartij is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in Werkproducten die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dit expliciet overeengekomen is.
 6. De Wederpartij heeft geen recht op de ‘broncode’ van een Werkproduct, tenzij sprake is van open source en uit de licentievoorwaarden volgt dat de ‘broncode’ aan de Wederpartij ter beschikking mag worden gesteld.
 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na het leveren van een Werkproduct aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Sodijk zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennisneemt van gegevens die de Wederpartij opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waarop de Diensten betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of Sodijk daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Sodijk zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Sodijk mag de kennis die is opgedaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruiken voor andere opdrachten, voor zo ver hierbij geen informatie van de Wederpartij in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan na beëindiging van de werkzaamheden om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijk karakter van de informatie.


 1. Het gebruik van de Diensten door de Wederpartij kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover Sodijk – bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderhoud of in het kader van hosting – de persoonsgegevens verwerkt, fungeert zij daarbij als verwerker voor de Wederpartij en verwerkt zij de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Wederpartij. In die hoedanigheid zal Sodijk zich houden aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. 
 2. De Wederpartij staat er voor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
 3. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Sodijk en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel hen tot mededeling verplicht. Sodijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Sodijk huurt alleen sub-verwerkers in die ook dergelijke maatregelen hebben genomen.
 4. Sodijk zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Op verzoek van de Wederpartij zal Sodijk een overzicht geven van de gebruikte beveiligingsmaatregelen.
 5. In het geval dat zich bij of onder verantwoordelijkheid van Sodijk een incident voordoet dat kan worden aangemerkt als een inbreuk op de beveiliging als omschreven in artikel 4 lid 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming, spant Sodijk zich er voor in deze inbreuk zo snel mogelijk aan de Wederpartij te melden.
 6. In het geval dat de Wederpartij aangeeft een afzonderlijke ‘verwerkersovereenkomst’ te willen sluiten met Sodijk, is Sodijk gerechtigd de Dienst tijdelijk op te schorten, totdat zij met de Wederpartij overeenstemming heeft bereikt over de inhoud van die verwerkersovereenkomst. Voorts is Sodijk gerechtigd redelijke kosten in rekening te brengen als zij extra werkzaamheden moet uitvoeren of beveiligingsmaatregelen moet treffen in verband met het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst.
 7. De persoonsgegevens in de Applicatie worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen bij een ervaren IT-leverancier van Sodijk. Sodijk zal de Wederpartij informeren wanneer zij de IT-leverancier wil wijzigen. Sodijk zal ervoor zorgen dat de nieuwe IT-leverancier ook aan de wettelijke eisen en aan de bepalingen uit dit artikel voldoet, in welk geval de Wederpartij zijn bezwaar niet redelijkerwijs zal onthouden. Als de Wederpartij bezwaar maakt tegen de wijziging, kan de Wederpartij geen gebruik meer maken van het Werkproduct. Ten behoeve van het uitvoeren van het beheer van het Werkproduct kan een externe, door Sodijk ingehuurde beheerder, incidenteel toegang krijgen tot de gegevens in het Werkproduct.
 8. Als de Wederpartij de persoonsgegevens in het Werkproduct moet wijzigen, verwijderen of opvragen, zal Sodijk daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn.
 9. Op verzoek van de Wederpartij zal Sodijk redelijke informatie verstrekken over het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan de redelijke verzoeken van de Wederpartij om dit te controleren. Daarnaast zal Sodijk, indien zij daartoe wettelijk verplicht is, voldoen aan de redelijke verzoeken van de Wederpartij om te assisteren bij het voldoen aan de beveiligingsverplichtingen, het uitvoeren van eventuele verplichte PIA’s (privacy impact assessment) en eventuele verplichte consultaties met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Wanneer Sodijk op verzoek van de Wederpartij werkzaamheden uit moet voeren in het kader van de persoonsgegevens en deze werkzaamheden omvangrijker zijn dan gebruikelijk heeft Sodijk het recht na voorafgaande kennisgeving een afzonderlijke vergoeding daarvoor te vragen voordat zij de werkzaamheden uitvoert.
 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Wederpartij zal Sodijk steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van Werkproducten, platformen, software en andere Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf voor Sodijk aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden buiten de invloedssfeer van Sodijk zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Wederpartij te leveren tegenbewijs zal de door Sodijk gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.


 1. Als dat in een Overeenkomst is overeengekomen, verkrijgt de Wederpartij voor software-as-a-service Werkproducten tijdens de duur en onder voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-licentieerbaar, beperkt recht om op afstand via een interconnectie gebruik te maken van een dergelijk Werkproduct. 
 2. Sodijk spant zich er voor in om de Werkproducten zo continu mogelijk beschikbaar te houden. Sodijk kan echter niet de beschikbaarheid van enige Werkproducten garanderen. Voor het maken van afspraken over service levels, waaronder een beschikbaarheidspercentage, is een aparte service level overeenkomst nodig. Sodijk behoudt zich het recht voor een extra vergoeding te vragen in verband met afgesproken service levels.
 3. Sodijk behoudt zich het recht voor een Werkproduct tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan door Sodijk of een door haar ingeschakelde derde. Sodijk zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en pogen Wederpartij van tevoren op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.
 4. Sodijk behoudt zich het recht voor een Werkproduct van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Sodijk zal zich inspannen om eventuele fouten in een Werkproduct op te lossen, echter kan Sodijk niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. De Wederpartij kan geen recht doen gelden om Sodijk verbeteringen van de functionaliteit in een Werkproduct aan te laten brengen.
 5. Teneinde toegang te krijgen tot een Werkproduct verstrekt Sodijk de Wederpartij inloggegevens. De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan een derde worden doorgegeven. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de beveiliging van de inloggegevens en het zorgen dat geen onbevoegde personen daar toegang toe krijgen. In het geval dat de Wederpartij weet of vermoedt dat de inloggegevens toegankelijk (kunnen) zijn voor een onbevoegde persoon dient de Wederpartij dit zo snel mogelijk aan Sodijk te berichten. Sodijk behoudt zich het recht voor in dat geval de toegang tot het Werkproduct met die inloggegevens te blokkeren. In principe voorziet Sodijk de Wederpartij van nieuwe inloggegevens, maar als de inloggegevens meer dan twee keer door onbevoegden (kunnen) worden gebruikt, behoudt Sodijk zich het recht voor toegang tot het Werkproduct permanent te blokkeren.
 6. Sodijk spant zich er voor in de Wederpartij tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen in de specificaties van internet browsers die van belang zijn om de Werkproducten te kunnen blijven gebruiken. Bij open source platforms wordt de Wederpartij echter geacht daar bekend mee te zijn.
 7. Wederpartij zal alle regels en aanwijzingen van Sodijk omtrent het gebruik van het Werkproduct opvolgen, zoals neergelegd in de Overeenkomst en zoals door Sodijk schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan de Wederpartij.


 1. Het is voor de Wederpartij niet toegestaan om Diensten door te leveren (te “resellen”), tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Sodijk kan met de Wederpartij overeenkomen dat deze als Partner een (behoudens voor zover anders overeengekomen) niet-overdraagbaar, niet-exclusief, beperkt recht krijgt om een Werkproduct op eigen naam (commercieel) te exploiteren en deze aan andere afnemers ter beschikking te stellen (te “resellen”). De Wederpartij dient Sodijk in dat geval te vrijwaren van alle claim door zijn afnemers. Sodijk mag bij een overtreding van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst met de Wederpartij door de afnemers van de Wederpartij onverkort optreden.


 1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: 
 1. storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Sodijk beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Sodijk geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Sodijk geen contract mee heeft gesloten; 
 2. tekortkomingen van leveranciers van Sodijk, die Sodijk niet kon voorzien en waar Sodijk diens leverancier niet voor aansprakelijke kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; 
 3. storingen in infrastructuur en/of diensten van Sodijk die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; 
 4. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of andere bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; 
 5. niet beschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); 
 6. overheidsmaatregelen; 
 7. algemene vervoersproblemen; 
 8. stakingen; 
 9. oorlogen; 
 10. terroristische aanslagen;
 11. binnenlandse onlusten.
 1. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.
 1. Sodijk behoudt zich te allen tijde het recht voor om Diensten op te schorten, waaronder, maar niet daartoe beperkt een Werkproduct buiten gebruik te stellen in het geval de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 1. Sodijk is slechts aansprakelijk tegenover de Wederpartij in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Sodijk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Sodijk is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sodijk. Doch kan dit bedrag nimmer meer bedragen dan € 1.000,- (duizend). 
 4. De aansprakelijkheid van Sodijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij Sodijk direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Sodijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sodijk in staat is adequaat te reageren.
 5. Sodijk verkeert pas in verzuim nadat de Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling aan Sodijk heeft gestuurd waarin voldoende gedetailleerd de (gestelde) tekortkoming is uiteengezet opdat Sodijk daaraan kan voldoen, en Sodijk daarnaast – gezien de omstandigheden – een redelijke termijn is gegund om die (gestelde) tekortkoming te herstellen, welke termijn minimaal vijftien werkdagen zal omvatten.
 6. De Wederpartij stelt Sodijk schadeloos en vrijwaart Sodijk tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand, boetes en schikkingsbedragen, die verband houden met het handelen en/of nalaten van de Wederpartij of anderszins aan de Wederpartij zijn toe te rekenen.
 7. Indien de Wederpartij niet binnen 3 maanden na de gebeurtenis die tot enig recht op schadevergoeding zou leiden hiervan schriftelijk een mededeling heeft gedaan aan Sodijk vervalt het recht op schadevergoeding. Dit geldt onverminderd het in artikel 6:89 BW bepaalde.


 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de Wederpartij, gaat over op de Wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of een hulppersoon van de Wederpartij zijn gebracht.
 1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte, maar altijd tenminste tot het Werkproduct door Sodijk is opgeleverd.
 2. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide Partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sodijk gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt ten behoeve van Wederpartij bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Sodijk is niet verplicht in dat geval de Wederpartij een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een van de Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door de Wederpartij worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sodijk.
 2. Sodijk behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. Wederpartij erkent dit voorbehoud van Sodijk en aanvaardt = een dergelijke overdracht door Sodijk. Sodijk zal in een voorkomend geval Wederpartij over een overdracht Schriftelijk informeren, waarbij Sodijk ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond.


 1. Sodijk is jegens haar Wederpartij nooit verplicht tot doorontwikkeling en of voortzetting van Werkproducten en Abonnementen.
 2. Sodijk is jegens haar Wederpartij eveneens nadrukkelijk niet verplicht tot het onderhouden/werkzaam houden van het onder lid 1 genoemde.


 1. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming van beide Partijen worden gewijzigd.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst (bijvoorbeeld een Abonnement) betreft, is Sodijk in tegenstelling tot het in lid 1 genoemde echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Sodijk dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling hiervan te doen aan de Wederpartij. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen een specifieke aanspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien de Wederpartij binnen deze periode van twee maanden voor de aanpassing of uitbreiding bezwaar maakt, zal Sodijk overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassing of uitbreiding wenst in te trekken of niet. Sodijk zal van deze beslissing mededeling doen aan de Wederpartij. Indien Sodijk de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen per datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Sodijk mag op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de Wederpartij geen bezwaar maken.
 5. Dit artikel is tevens van toepassing op prijzen. Sodijk mag daarbij prijswijzigingen aan haar opgelegd door haar leverancier te allen tijde doorbelasten aan de Wederpartij. Op verzoek van de Wederpartij zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.


 1. Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten van Sodijk is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waar Sodijk gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (één) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website van Sodijk zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of andere uitingen van Sodijk en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.
 4. Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.